کمک

چگونه پلت فرم برای پناهندگان می کند کار ؟

به عنوان یک پناهنده شما می توانید به پلت فرم ویا سایت ورود و در صورتی که شما علاقه مند در هر یکی از پیشنهادات دارید با اهدا کننده به تماس شوید

شما می توانید یک حساب کاربری ایجاد کنید ( اینجا ) بدون تایید پناهندگی، حساب به مدت سه ماه معتبر خواهد بود. در آن دوره ، شما قادر به درخواست حداکثر پنج مورد خواهید بود.

به منظور فعال کردن حساب خود برای یک سال کامل و برای درخواست نامحدود، سه امکان وجود دارد :
1.شما می توانید عکس یکی از اسناد خود را از طریق ( ثبت نام )فرم برای ما ارسال کنید. ماعکس را بررسی و پس از آن حساب شما را فعال می نمایم.
2. اگر کسی را می شناسید که در حال حاضر برای یک سال کامل ثبت نام نموده، این فرد می تواند به پلت فرم و یا به سایت ورود شده درخواست یک حساب کاربری برای شما کند ( اینجا ) .
3. یکی دیگر از گزینه ها که می توان کمک کرد مددکاران اجتماعی که برای شما دربرخی از خوابگاه پناهندگان کار می کنند برای شما حساب ایجاد کنند.